2022-2023 EÖY 21 KALEM MEYVE SEBZE ALIMI İŞİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- ALPARSLAN KIZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022-2023 EÖY 21 KALEM MEYVE SEBZE ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       :2022/1025321

1-İdarenin

a) Adı                                                                   :ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- ALPARSLAN KIZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                                            :Şekerbulak Mahallesi Nuri Yaman Caddesi 23 49400 MALAZGİRT/MUŞ

c) Telefon ve faks numarası                         :4365112722 - 4365112722

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                   :2022-2023 EÖY 21 KALEM MEYVE SEBZE ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı                            :2022-2023 E.Ö.Y 21 KALEM MEYVE SEBZE ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :MALAZGİRT ALPASLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYON SEBZE MEYVE DEPOSU - Şekerbulak Mah. Nuri Yaman Cad. No:25 49400 - MALAZGİRT / MUŞ

ç) Süresi/teslim tarihi                                    :Haftalık veya ihtiyaç halinde taze olarak pansiyon meyve sebze deposuna alım yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi                                      :sözleşme imzalandığı günden bir sonraki gün işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.10.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MÜDÜR BAŞYARDIMCI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

MUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI AKARYAKIT ALIMI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MUŞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ AKARYAKIT ALIMI

16000 LİTRE MOTORİN ALIMI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR