2022-2023 EÖY 21 KALEM MEYVE SEBZE ALIMI İŞİ

MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13 KALEM TRAFİK LEVHASI ALIMI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TOBB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAPIM VE ONARIM İŞİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) MUŞ HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2023-2024 Yılları Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       :2022/958597

1-İdarenin

a) Adı                                                                   :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) MUŞ HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                                            :Sungu Beldesi Şehit Naim Çiftçi Mahallesi Havaalanı Caddesi No:16 İç Kapı:Z4 MERKEZ/MUŞ 49100 MUŞ MERKEZ/MUŞ

c) Telefon ve faks numarası                         :4362500004 - 4362500001

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                   :Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2023-2024 Yılları Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                            :Kurşunsuz 95 Oktan Benzin: 10.000 litre Motorin: 120.000 litre 2023 Yılı için 5.000 litre Kurşunsuz 95 Oktan Benzin 2024 Yılı için 5.000 litre Kurşunsuz 95 Oktan Benzin 2023 Yılı için 60.000 litre Motorin 2024 Yılı için 60.000 litre Motorin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :Muş Sultan Alparslan Havalimanı Müdürlüğü Garaj Binası Yakıt Depoları

ç) Süresi/teslim tarihi                                    :01.01.2023-31.12.2024 tarihleri arasında İDARE'nin akaryakıt ürünü ihtiyaçları (Benzin - Motorin ) ikmalini ,depolama kapasitelerine göre, YÜKLENİCİ, İDARE'nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda yakıtı talimatı izleyen 2 gün(48 saat) içinde teslimatı yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi                                      :01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :14.10.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DHMİ Muş Sultan Alparslan Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılacak Akaryakıt Satış bayileri için; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu EPDK Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli sureti ihale dosyasına eklenecektir.

İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketlerinin ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belgesinin noter tasdikli sureti ihale dosyasına eklenecektir.Akaryakıt ürününün belirtilen mahale nakliyesi YÜKLENİCİ’ ye aittir.

İDARE envanterinde bulunan araçlarının Havalimanı sınırları dışına özellikleri itibari ile çıkarılamaması nedeniyle; bu araçların yakıt ikmali YÜKLENİCİ’ nin uygun teçhizat ile donatılmış araçları ile İDARE’ nin bildireceği ihtiyaçlara göre zaman gözetmeksizin tüm ikmalleri YÜKLENİCİ tarafından yerinde yapılacaktır. (Bu araçların yakıt ikmalini sağlamak amacıyla YÜKLENİCİ tarafından İhale sonrası İDARE’ nin görüşüne uygun olarak alternatif ikmal çözümleri önerilebilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

-İstekli Akaryakıt Dağıtıcısı ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitim tarihine kadar geçerli olan Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

-İstekli Akaryakıt Dağıtıcısının Bayisi ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitim tarihine kadar geçerli olan Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifle beraber sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede akaryakıt(motorin ve benzin) ürünleri alımı, satımı ve dağıtımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.