DÜZELTME İLANI

MUŞ ÖZEL İDARESİ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KADASTRO GÜNCELLEME ALANI İLANI

MUŞ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERE 50000 ADET KAPI NUMARASI ALIMI

ÇATI SACI MAL ALIMI

HİZMET ARACI SATIN ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUŞ İLİ MALAZGİRT İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖYVE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 7ÖĞRENCİNİN 1 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 2HAT ( 2ARAÇ) İLE 182 İŞ GÜNÜ TAŞIMALI EĞİTİM İŞİ

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                     :2021/426067

1-İdarenin: a) Adresi                                                     :Danişmentgazi Mahallesi Şehit Muhammet Fatih SAFİTÜRK Cad. Malazgirt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 49400 - MALAZGİRT / MUŞ 49400 MALAZGİRT/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası                                      :05412372570 - 4365112401

c) Elektronik Posta Adresi                                           :malazgirtihl491071@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin: a) Niteliği, türü ve miktarı: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Muş İli Malazgirt İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Özel Eğitim Öğrenci/Kursiyer/Velilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okul/Kurum/Sınıflara Taşınma İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                                              :Detaylar ihale dökümanında yer almaktadır.

c) Süresi                                                                             :İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022

3- İhalenin: a) Yapılacağı yer                                      :Malazgirt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası

 b) Tarihi ve saati                                                            :10.08.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malazgirt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 İLÇE MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,80 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.