HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

30000 KG EKMEK ALIMI

8 KALEM KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI

KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI İŞİ

KURU GIDA ALIMI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ŞARKÜTERİ ALIMI 2021

DÜZELTME İLANI

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası                     :2021/565348

1- İdarenin

a) Adresi                                            :Çiçekli Mah. Şantiye Sok. No:8/11 EDREMİT/VAN

b) Telefon ve faks numarası       :4324851050-55 - 4322149346

c) Elektronik posta adresi            :bol11@kgm.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi              :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :21.09.2021 - 4446

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):-

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite nitelik“ ve “teknik değer nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı (ihalenin birim fiyatlı kısmına ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı ile anahtar teslim götürü bedel kısmı için istekli tarafından teklif edilen bedelin toplamıdır),

ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanlaması

Kalite nitelik puanlaması 49 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No

Teklifin Birim Fiyatlı Kısmına Ait  İş Kalemi / Teklifin Birim Fiyatlı Kısmına Ait  İş Grubu No / Teklifin Anahtar Teslim Götürü Kısmı

Minimum Teklif Oranı (%)

Maksimum Teklif Oranı (%)

Puan

   -----

Muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması 1.011 km/yıl

14,386600

23,018500

10

1

KGM/YAMA

4,273400

6,837400

3

2

KGM/SERİM

2,320600

3,712900

1

3

KGM/HSYTEM

6,726600

10,762600

4

4

KGM/HENDEK

3,417900

5,468600

2

5

KGM/SÜP

1,420100

2,272100

1

6

KGM/YOB

4,146800

6,634800

3

7

KGM/HYL

0,450800

0,721200

0,5

8

KGM/KAMÇAL

4,342100

6,947300

3

9

KGM/KAMTEM

2,546100

4,073800

1,5

10

KGM/GRYÇAL

13,176000

21,081600

9

11

KGM/GRYTEM

10,646900

17,035100

7

12

KGM/YÜKÇAL

3,740000

5,984000

2

13

KGM/YÜKTEM

3,406400

5,450200

2

TOPLAM

49

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine* oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine* oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. (BU İHALEDE İŞ GRUBU YOKTUR.)

A.2.3. Anahtar teslim götürü kısmı için ise anahtar teslim götürü kısmı için verilen teklif tutarlarının toplam tekliflerine* oranının anahtar teslim götürü kısmı için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

*Toplam Teklif : ihalenin birim fiyatlı kısmına ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı ile anahtar teslim götürü bedel kısmı için istekli tarafından teklif edilen bedelin toplamıdır

A.2.4. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.5. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları/teklifin anahtar teslim götürü kısmı için puan alamayacaklardır.

A.2.6. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu/teklifin anahtar teslim götürü kısmı için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Teknik değer nitelik puanlaması

Teknik değer nitelik puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.3.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması

A.3.1.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.3.1.2. Geçerli teklif veren isteklilere ait kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması konu tesis, makine, ekipman, teçhizat aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

SIRA NO

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

KAPASİTESİ/ÖZELLİĞİ

ASGARİ MODEL YILI

ADET

PUANI

AÇIKLMA

1

KAMYON

En az 290 Hp gücünde, 6x4 Ataşmanlı (Kar Bıçağı-Tuz Serici ve Ekipmanlı monteli)

2013  ve üzeri

2

0,3

1 adedinin puanı 0,15 dir

2

GREYDER

En az 140 Hp gücünde

2008  ve üzeri

2

0,3

1 adedinin puanı 0,15 dir

3

VAKUMLU SÜPÜRGE

En az 130 Hp  + 81 Hp vakum gücünde, en az 6 m³ çöp kapasiteli, 1.500 Lt su tanklı

2010 ve üzeri

1

0,2

 

4

YOL BAKIM EKİBİ ARACI (Çift Kabinli Kamyon ve ya Çift Kabinli Kamyonet)

Araç motoru 1900 CC ve üzeri, 140 HP ve üzeri güçte, açık metal kasalı, çift kabinli, azami yüklü ağırlığı 3500-7500 kg. arası. CTP ve Trafik Levha Direği Çakma-Sökme Aparatı monteli 

2015 ve üzeri

1

0,1

 

5

SİLİNDİR

En az 2,00 tonluk Vibrasyonlu Kombine veya Demir Bandajlı Bakım Silindiri ve Römorku

2013  ve üzeri

1

0,1

 

TOPLAM

1

 

A.3.1.3. 1 ve 2 sıra numaralı tesis, makine, ekipman, teçhizat için puan 2 adet için verilmiş olup; isteklilerin 1 adedi için belgelerini sunmaları halinde 0,15 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

A.3.1.4. İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

A.3.1.5. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile  isteklinin kendi malı sayılır.

A.3.1.6. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

A.3.1.7. Teknik değer nitelik puanı her bir kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat için verilen puanların toplamıdır.

A.4. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanın toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.