İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HİZMET VEREN HİZMET BİNASI, MERKEZ VE İLÇELERDEKİ FUTBOL SAHALARI, GENÇLİK MERKEZİ, KAYAK MERKEZİ, YURTLAR VE DİĞER TESİSLER İÇİN TABELA YAPIM İŞİ

MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI 111 GM NO’LU ATÖLYE BİNASI BAKIM VE ONARIMI

BİYOMEDİKAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ÇUVALLI SEDDE VE GALVANİZLİ KAFES TEL EŞİK YAPIMI

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ YAPIMI VE BİNA ÇEVRESİ AYDINLATMA

MUŞ VALİLİĞİ

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA PARATONER VE JENERATÖR KURULUMU, ANA BESLEME HATTININ DEĞİŞİMİ VE JENERATÖR YERİ

HASKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

HASKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1- Belediyemiz demirbaşında kayıtlı bulunan 1 Adet 2012 Model Araç, 2886 Sayılı yasa’nın  45. maddesine göre  AÇIK TEKLİF Usulü ile 10/03/2021 Çarşamba günü, saat 14: 00’ de satışı yapılacaktır.

2- Aracın özelliklerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  CİNSİ

ADETİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

(% 3)

49 AZ 458 Plakalı 2012 Model OTOKAR (Kent 290 H9) Otobüs ( CA Tek Katlı)

1

100.000,00 TL

3.000,00 TL

 

3-İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler.

            A-) GERÇEK KİŞİLERİN;

1) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge

2) Nüfus Kayıt örneği (Aslı)

3) İkametgâh Belgesi

4) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz

5) Başkası adına vekil olarak katılanların gayrimenkul alımına ilişkin ihalelere katılabilme yetki sinide içeren Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri

            B-) TÜZEL KİŞİLERİN;

1) Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeler

2) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri

3) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge

4) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz

           C-ŞARTLAR;

  1. İş bu ihaleye konu satış şartları, satış şartnamesinde düzenlenmiş olup, kişiler ihaleye katılmakla şartname esaslarını aynen kabul etmiş sayılırlar.
  2. İhale kararı ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.
  3. İhale komisyonu ihaleyi haddi layık görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
  4. İhaleden dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler üstleniciye aittir.
  5. İhaleye gireceklerin ihale günü ve saatinden sonra vereceği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  6. Şartname  Belediye Emlak servisinden mesai saatleri içerisinde görülüp, 200 TL. Karşılığında temin edilebilir.
  7. Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Muş Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkilidir.

Aracın satış ihalesine teklif verecekler ihale zarfının yukarda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak  yukarıda 1.ci maddede belirtilen tarih ve saatte Hasköy Belediyesi Encümenine (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, Kargo, Telgrafa ve İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.