2022-2023 EÖY 21 KALEM MEYVE SEBZE ALIMI İŞİ

MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13 KALEM TRAFİK LEVHASI ALIMI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TOBB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAPIM VE ONARIM İŞİ

MUŞ BELEDİYESİ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin

a) Adresi                                             :Minare mahallesi Belediye Caddesi no:1 49100 - MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası               :4362121281 - 4362125415

c) Elektronik Posta Adresi                 :info@mus.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres: Muş Belediyesi İhale Servisi

1- Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır

2- Satış İhalesi, 29/09/2022 Perşembe Günü saat 10:00'da Muş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İstekliler tek geçici teminatla bir Araç alıncaya kadar, geçici teminat miktarı aynı veya daha az olan tüm araç satış ihalesine katılarak pey sürebilir. Birden fazla araç almak isteyenler her bir araç için ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır

4- İhalelerde uygun teklif veren istekliler kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde ihalede teklif edilen uygun bedeli yatırılarak sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp, ihale damga vergisi, İhale karar pulu ve kesin teminat ve ihalede teklif edilen uygun bedel yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Satış bedelinin tamamını peşin olarak ödenir. Satış bedeli ödenmemesi halinde % 3’lık geçici teminat irat kaydedilir.  

5- Araçlar Muş Bitlis yolu üzeri Ahmed-i Hani Parkı arkasında bulunan Muş Belediyesi Asfalt Şantiyesinde ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

6-  Araçların KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları aşağıya belirtilmiştir.

SIRA NO:

PLAKA NO:

MARKA

 

MODELİ

GENEL DURUMU

MUHAMMEN
BEDEL:

GEÇİCİ
 TEMİNAT

1

49 AD 122

 

DOBLO COMBİ 1.9 JTD

 

2006

Komple Revizyon

 

40.000,00 TL

 

1.200,00 TL

 

 

2

49 AD 123

 

DOBLO COMBİ 1.9 JTD

 

2006

 

40.000,00 TL

1.200,00 TL

Komple Revizyon

 

3

49 AD 124

 

DOBLO COMBİ 1.9 JTD

 

2006

 

40.000,00 TL

1.200,00 TL

Komple Revizyon

 

4

49 AK 281

 

170-25 FATİH KAMYON

 

1993

 

74.250,00 TL

2.230,00 TL

Motor Revizyonu

 

5

49 AP 521

 

170-25 FATİH KAMYON

 

1997

 

Faal

79.250,00 TL

 

2.380,00 TL

 

 

6

49 AK 083

FORD CARGO VİDANJÖR

 

1984

Komple Revizyon

 

49.500,00 TL

1.485,00 TL

7

49 AU 068

BMC KAMYON DAMPERLİ

 

2000

Hurda

 

24.250,00 TL

730,00 TL

8

49 AR 091

MERCEDES SPRİNTER 208/D

 

1998

Hurda

 

16.500,00 TL

495,00 TL

9

49 AR 136

FORD TRANSİT-4CX 2.5

 

1998

Hurda

  14.000,00 TL

420,00 TL

10

49 F 001

TİTAN 373 ASFALT SERİCİ (FİNİSHER)

 

2001

Komple Revizyon

200.000,00 TL

6.000,00 TL

 

7- İhaleye ilişkin şartname bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. 

8- İhaleye ilişkin son başvuru tarihi: 29.09.2022 ve saat 10:00 ‘da olup, başvurular Muş Belediyesi İhale İşleri Servisine yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

9- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

9.1. Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

Nüfus cüzdan fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi.

İsteklinin ortak girişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ( istekli üzerinde ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortak sözleşmesi verilecektir.)  Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

Doküman alındı belgesi (Tahsilât makbuz fotokopisi)

Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

9.2. Tüzel Kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.(İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

Doküman Alındı Belgesi.

Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

10-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

A. İhaleyi yapan idarenin;

a.  İta amirleri

b.  İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c.  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci Derece dâhil) kan ve sihri hısımları,

d. (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

A. Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

B. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

11- İhale komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ADRES: Muş Belediyesi - MUŞ

TELEFON: 0 436 212 12 81

 FAKS : 0 436 212 54 15

                                                                                       Muş Belediye Başkanlığı

                                                                                       Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü