MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İdarenin

a) Adresi                                                        :Minare mahallesi Belediye Caddesi no:1 49100 - Merkez/Muş

b) Telefon Numarası                                      :0552 418 00 49

c) Elektronik Posta Adresi                             :musbld049@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres   :Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi

1- MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE AİT 71 ADA 178 NO.LU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN (ARSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- Satış İhalesi, 13/10/2022 Perşembe Günü saat 10:00'da Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Gıyasettin BİNGÖLBALLI Konferans Salonunda yapılacaktır.

 3- İhalelerde uygun teklif veren istekliler kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp, ihale damga vergisi, İhale karar pulu ve kesin teminat yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Sözleşme yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde satış bedelinin tamamını ödenir. 30 günlük süre içerisinde satış bedeli ödenmemesi halinde % 6’lık kesin teminat irat kaydedilerek Sözleşme fesh edilir.

4-  Arsa (KDV Dahil) muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları aşağıya belirtilmiştir.

 

 

 

A  BLOK

 

 

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

BRÜT ALAN

MUHAMMEN BEDEL

     GEÇİCİ
   TEMİNAT

1

71

178

ARSA

1.012,00 M2

8.070.700,00 TL

242.121,00 TL

 

 

 

6- İhaleye ilişkin şartname bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki Porsor Ana Kadın Kültür Merkezinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Muhasebe Biriminden satın almaları zorunludur. 

7- İhale konusu satışı yapılacak olan arsa iştirakçiler tarafından görülebilecektir

8- İhaleye ilişkin son başvuru tarihi: 13/10/2022 ve saat 10:00 ‘da olup, başvurular Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Muhasebe Birimine yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

9- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

9.1. Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

Nüfus cüzdan fotokopisi

Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin muhasebe birimine yatırıldığına dair makbuzu.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi.

Doküman alındı belgesi

9.2. Tüzel Kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

Ticaret Sicil Gazetesi,

Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi,

Doküman Alındı Belgesi.

10-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

A. İhaleyi yapan idarenin;

a . İta amirleri

b . İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c . (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci

derece dâhil) kan ve sihri hısımları,

d . (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

A. Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

B. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

11- İhale Komisyonu uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ADRES: Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi Merkez/MUŞ    

TELEFON: 0552 418 0049  
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

MUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI AKARYAKIT ALIMI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MUŞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ AKARYAKIT ALIMI

16000 LİTRE MOTORİN ALIMI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR