JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 2021 YILI ZORUNLU MALİ TRAFİK SİGORTASI ALIMI İŞİ

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

MUŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) MUŞ HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)

MUŞ İLİ, BULANIK İLÇESİ ZAFER MAHALLESİNDE BULUNAN 20 DAİRELİ 1 ADET BULANIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ LOJMANININ (1 BLOK: BODRUM+ZEMİN+4 KATLI) BİNANIN, YIKIM SONRASINDA ORTAYA ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI YIKIMI BEDELİ KARŞILIĞINDA ALINMASI İŞİNE İLİŞKİN İLAN TUTANAĞIDIR

Muş İli, Bulanık İlçesi Zafer Mahallesinde Hazine adına kayıtlı 419 ada 30 parsel numaralı ve Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisli 1 adet lojmanın (1 Blok: bodrum+zemin+4 katlı binanın), hurda karşılığı yıkılması işi, 2886 sayılı Kamu İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                      :…

1-İdarenin

a) Adresi                                             :ZAFER MAH.ERZURUM YOLU ÜZERI 18/B 49100 MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası        :4362161070 - 4362161075

c) Elektronik Posta Adresi            :mus@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://mus.csb.gov.tr/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :İlimiz, Bulanık İlçesi Zafer Mahallesinde 419 ada 30 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan 20 Daireli 1 adet Emniyet Müdürlüğüne tahsisli lojmanının yıkımı; sonrasında ortaya çıkacak hurda karşılığı, molozlarının kaldırılarak nakli ve bina temelinin betonarme aksamları, blokajının çıkarılarak idarenin uygun gördüğü malzeme ile doldurulması işinden ibarettir.

 Ayrıntılı bilgiye https://mus.csb.gov.tr/ yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              :Zafer Mahallesi, Erzurum Yolu Üzeri 18/B Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası MUŞ-MERKEZ

c) İşe başlama tarihi                        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.

3- İhalenin

Yapılacağı yer                                   : Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Zafer Mah. Erzurum Yolu Üzeri 18/B 49100

Tahmin edilen bedeli                     : 176.889,40 TL

Geçici Teminat oranı/bedeli       : %10 / 17.688,94 TL

Tarihi ve saati                                    :25.11.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Teklif posta ile yapılacaksa Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.İhale konusu alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 İş bitirme Belgesi, (Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen son bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.)

i.1) Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek işlere dair 11.06.2011 gün ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin (B) Üst Yapı (bina) işleri (B) III. Grup bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Yapım işlerinde benzer iş tebliğinin 2.4 Maddesi gereği (B) III Grubunda belirtilen bina işlerine ait Tamamlama, Onarım, Güçlendirme işleri de benzer iş olarak kabul edilecektir.

i.2) Yıkım işine ilişkin iş bitirme belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

j) Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi veya Mimar

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

l) Posta yoluyla ihaleye katılım sağlanması halinde ihale dokümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu.

4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını https://mus.csb.gov.tr/ üzerinden edinebilirler.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ihale komisyonuna elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  Yüklenicinin tehlikeli atık belgesi yoksa Çıkabilecek tehlikeli atıklarla ilgili,  tehlikeli atık Belgesi olan bir firmayla anlaşarak atıkları bertaraf edecektir

11. Yüklenicinin tehlikesiz atık belgesi yoksa Çıkabilecek tehlikesiz atıklarla ilgili,  tehlikesiz atık Belgesi olan bir firmayla anlaşarak atıkları bertaraf edecektir

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.