HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

30000 KG EKMEK ALIMI

8 KALEM KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI

KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI İŞİ

KURU GIDA ALIMI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ŞARKÜTERİ ALIMI 2021

MUŞ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERE 50000 ADET KAPI NUMARASI ALIMI

MUŞ ÖZEL İDARESİ

Muş Merkez ve İlçe Köylere 50000 Adet Kapı Numarası Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       :2021/568737

1-İdarenin

a) Adı                                                                   :MUŞ ÖZEL İDARESİ

b) Adresi                                                            :15 Temmuz Milli İrade Mh. Millet Cad. Muş İl Özel İdaresi MUŞ Merkez 49100 MERKEZ MUŞ MERKEZ/MUŞ

c) Telefon ve faks numarası                       :4362121165 - 4362121792

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                   :Muş Merkez ve İlçe Köylere 50000 Adet Kapı Numarası Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                           :Muş Merkez ve İlçe Köylerde Kullanılmak Üzere 50000 Adet Kapı Numarası Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             :Muş İl Özel İdaresi

ç) Süresi/teslim tarihi                                   :malzemeler muayene ve kabul komisyonu eşliğinde idareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                                      :sözleşme imzalanmasına müteakip ilk takvim günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :30.09.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Muş İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.