HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

30000 KG EKMEK ALIMI

8 KALEM KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI

KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI İŞİ

KURU GIDA ALIMI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ŞARKÜTERİ ALIMI 2021

MUŞ ÖZEL İDARESİ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Muş Merkez ve İlçe Köylerine Muhtelif Çaplarda İçme Suyu, Kanalizasyon Borusu ve Fittings Malzeme Alımı İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                     :2021/572270

1-İdarenin

a) Adresi                                                                            :15 Temmuz Milli İrade Mh. Millet Cad. Muş İl Özel İdaresi MUŞ Merkez 49100 MERKEZ MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası                                      :04362121165 - 04362121792

c) Elektronik Posta Adresi                                          :gltnbaser66@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                           :27 Değişik Çap ve Ebatlarda İçme Suyu, Kanalizasyon Borusu ve Fittings Malzemesi Alımı: 30.100 Metre Kangal Boru, 10.650 Metre PVC Boru, 1.120 Metre HDPE100 Boru, 2.874 Metre Koruge Boru, 79 Adet Fittings Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                                   :Muş İl Özel İdaresi Asfalt Şantiyesi veya İnşaat Ambarı

c) Teslim tarihi                                                                 :Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacak, iş 30 takvim gününde bitirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                              :Muş İl Özel İdaresi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                                                             :11.10.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek Boru ve Fittings Malzemelerin tümüne ait Kataloglar veya Renkli Fotoğraflar istekli tarafından tasdik edilerek ihale katılım dosyası ile birlikte İdareye sunulması zorunludur.

Tedarik edilecek malların numuneleri sözleşmeden önce İdareye teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muş İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.