DÜZELTME İLANI

MUŞ ÖZEL İDARESİ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KADASTRO GÜNCELLEME ALANI İLANI

MUŞ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERE 50000 ADET KAPI NUMARASI ALIMI

ÇATI SACI MAL ALIMI

HİZMET ARACI SATIN ALINACAKTIR

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-İhalenin Konusu:

Muş İli Merkez İlçesi Kültür  Mahallesi 47 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan binaların yıkım ve hurda malzemelerinin satış ihalesi.

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu yıkım, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma)  usulü ile ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde yıkım ihalesi için 200,00  karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş  Caddesi No.25 Merkez/MUŞ) temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin   %3 üdür Geçici teminat nakit olarak ‘‘ İl Özel İdaresi Muhasebe servisinden alınacak teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir. ’ Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 – İhalenin Tarihi Saati Yeri :

Söz konusu yerin ihalesi  15/09/2021 Çarşamba günü Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası (15 Temmuz  Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) Yer gördü belgesi

l) İş deneyim olarak bina  yıkım ve hurda malzemelerin satış işi ve benzeri işler kabul edilecektir.  Katılımcıların İdaremizce tespit edilen muhammen bedelin %50 oranında iş deneyim belgeleri sunmaları gerekmektedir.  İş ortaklığı durumunda ise  pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur.

7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhaleden  doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

9- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10-İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

SIRA NO

İli

İlçesi

 

Mah.

Ada

Parsel

Niteliği

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı 

İhale Tarihi ve Saati

      Açıklama

3

1

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

Kültür

 

47

 

 

5

 

Müştemilatlı kargir toprak su binası

 

225.104,84  (Peşin)

 

 

6.754,00

 

 

15.09.2021

10:45

 

             Binaların

yıkım ve enkazının kaldırılması

 

 

İLETİŞİM:

15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ)

Tel: 0436 212 11 65

Faks: 0436 212 17 92                                                                                                                                            İLAN OLUNUR.